top of page

[POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE] IZMJENE I DOPUNE OD 18. PROSINCA 2020.

Updated: Sep 11, 2023
Zagreb, 7. siječanj 2021.


SKUPŠTINA UDRUŽENJA UGOSTITELJA ZAGREBNa temelju članka 18. Statuta Udruženja ugostitelja Zagreb (KLBROJ: 5/2014-33 od 21. 11. 2014.; KLBROJ: 6/2014-12 od 23. 12. 2014.; KLBROJ: 20/2015-13 od 22. 12. 2015., KL.BROJ: 178/2016-15 od 28. prosinca 2016. i KL. BROJ: 202/2018-11 od 20. prosinca 2018.) i članka 21. Poslovnika Skupštine Udruženja ugostitelja Zagreb (KLBROJ: 20/2015-4 od 22. prosinca 2015.) Skupština Udruženja ugostitelja Zagreb na 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosiODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE UDRUŽENJA UGOSTITELJA ZAGREB KLASIFIKACIJSKI BROJ:20/2015-14 OD 22. PROSINCA 2015. GODINE


I.

Prihvaćaju se izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Udruženja ugostitelja Zagreb klasifikacijski broj: 20/2015-14 od 22. prosinca 2015. godine kako je navedeno u članku II. ove Odluke.


II.


Iza članka 18. se dodaje članak 18.a koji glasi:

Sjednica Skupštine može se održati i telefonskim ili elektroničkim putem (elektroničkom poštom ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi / servisa / aplikacija za uspostavu audio video konferencije).

Poziv za elektroničku sjednicu sadrži obveznu naznaku da se radi o elektroničkoj sjednici, redni broj sjednice, prijedlog dnevnog reda te rok do kada članovi Skupštine mogu poslati očitovanje po pojedinoj točki dnevnog reda.

Rok za očitovanje ne smije biti kraći od četiri sata niti dulji od tri radna dana. Ukoliko se elektronička sjednica saziva nakon 12.00 sati ili po isteku radnog dana, rok za očitovanje ne može isteći prije 10,00 sati slijedećeg radnog dana.

Predsjednik može iznimno skratiti rokove za očitovanje, ali ne kraće od jednog sata.

Odredbe ovog članka primjenjuju se i za moguće proširenje dnevnog reda elektroničke sjednice koja je u tijeku.

Član Skupštine može tražiti da se predložena točka ukloni iz dnevnog reda i ako takav zahtjev postavi više od polovine članova Skupštine, smatra se da je točka uklonjena iz dnevnoga reda elektroničke sjednice.

Skupština može takav predmet raspraviti na nekoj od sljedećih sjednica.

Ako informacijsko-telekomunikacijska oprema ne radi ili radi nepravilno, predsjednik će odlučiti o drugom primjerenom načinu komunikacije (telefaks, telefon, SMS poruke).

Izabrana komunikacijska sredstva moraju omogućiti zapis i arhiviranje sadržaja komunikacije i njihovo spremanje nakon završetka sjednice.

Predsjednik može u bilo kojem trenutku prekinuti raspravu na elektroničkoj sjednici, prekinuti elektroničku sjednicu i odlučiti o daljnjem načinu održavanja sjednice.

Glasovanje se provodi označavanjem riječi „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ u za to pripremljenim obrascima.

Glasovanje se provodi u roku od jednog sata nakon isteka roka za očitovanja. Zakašnjeli glasovi se ne računaju.

Član Skupštine koji je glasovao za prihvaćanje prijedloga ne može više davati primjedbe ili glasovati protiv.


III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Udruženja ugostitelja Zagreb.


KL.BROJ: 200/2020-11

Zagreb, 18. prosinca 2020.


Odluku dostupna na poveznici.


Udruženje ugostitelja Zagreb

Comments


bottom of page