top of page

SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 14.4.2023. godine objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023). Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pod pojmom: • „komunalna oprema“ podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada • „uređaji“ podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („NN broj 3/17) i Izmjenom i dopunom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine (NN br. 1/22), čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unapređenja sustava sprečavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno čl. 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

• imaju sjedište na području Republike Hrvatske • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda • ulažu vlastita sredstva • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu • nemaju poslovne račune u blokadi • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda. Prijavitelji koji se prijavljuju po MODELU B moraju ostvariti također i pravo na dodjelu sredstava Fonda koji podliježu pravilima o dodjeli de minimis potpore iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/2020, 7.7.2020.) – sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (dalje u tekstu: komunalna društva). Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. 2. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 eura, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske. Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva. Po MODELU B komunalno društvo može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja. Sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupni raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 €. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenja predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Fond će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane podnositelje prijava o danu iskorištenosti sredstava Fonda. Sva obavezna dokumentacija, dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80 10000 Zagreb • s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje poticanaj mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada“ (JP ZO-2/2023) – prijava, dostavlja se“ • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda. Prijave se zaprimaju u Prijamnom uredu Fonda radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili poštom preporučeno. Dan donošenja Odluke (kod MODELA B) smatra se danom dodjele de minimis potpore, neovisno o datumu isplate dodijeljenih sredstava. Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

• Korina Francišković (korina.franciskovic@fzoeu.hr) ili 01/6459-756 • Kristina Čirjak (kristina.cirjak@fzoeu.hr) ili 01/6440-556 Tekst kompletnog javnog poziva, kao i obrasce moguće je preuzeti OVDJE.

Comments


bottom of page